Stowarzyszenie Kultury Polskiej Salzburg


Stowarzyszenie powstało w październiku 2018 roku, również przy pomocy Honorowego Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Salzburgu. Można zaryzykować stwierdzenie, iż patronem tego projektu jest pan Dr. Michael Pallauf, Konsul Honorowy RP w Salzburgu przy dużym wsparciu Marioli Patyńskiej- Sorgo. Pomysłodawczynią, czyli autorką, dalej organizatorką projektu oraz autorką tej strony jest Anna Kaniecka.  W początkowej fazie powstawania projektu swoje wsparcie dał nam również Konsul Generalny RP w Austrii, pan dr. Aleksander Korybut - Woroniecki. A w fazie końcowej projektu, otrzymaliśmy wsparcie od pana Bartłomieja Rosika, obecnego Konsula Generalnego RP w Austrii. Stowarzyszenie powstało, mając na celu szerzenie kultury, tradycji polskiej oraz naukę języka polskiego dla Polaków mieszkających w Salzburgu oraz w regionie Salzburga - Salzburger Land i regionie Berchtesgadener Land (Niemcy). Stowarzyszenie prowadzi Polską Szkołę Salzburg, pierwszą polską szkołę w Salzburgu, świadczy pomoc Polakom w różnej formie, szerzy i promuje kulturę i sztukę polską w Salzburgu, podtrzymuje tradycje polskie oraz organizuje eventy integracyjne dla Polaków. 

Polnischer Kulturverein Salzburg

Der Verein wurde im Oktober 2018 mit Hilfe des Honorarkonsulats der Republik Polen in Salzburg gegründet. Man kann also sagen, dass der Patron dieses Projekts Dr. Michael Pallauf, Honorarkonsul der Republik Polen in Salzburg ist, der von Mariola Patyńska -Sorgo unterstützt wurde. Das Projekt wurde von Anna Kaniecka ins Leben gerufen. Sie ist auch die Projektorganisatorin und Verfasserin dieser Webseite. 

In der Anfangsphase des Projekts unterstützte uns auch der Generalkonsul der Republik Polen in Österreich, Dr. Aleksander Korybut - Woroniecki. Und in der Endphase des Projekts erhielten wir Unterstützung von Herrn Bartłomiej Rosik, dem derzeitigen Generalkonsul der Republik Polen in Österreich. Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, die polnische Kultur, Tradition und Sprache für die in Salzburg und in der Region Salzburg - Salzburger Land und Berchtesgadener Land (Deutschland) lebenden Polen zu pflegen. Der Verein betreibt die Polnische Schule Salzburg, die erste Polnischschule in Salzburg, unterstützt die Polen in verschiedenen Formen, verbreitet und fördert die polnische Kultur und Kunst in Salzburg, pflegt polnische Traditionen und organisiert Integrationsveranstaltungen für Polen.


W skład Zarządu wchodzą/ Zum Vorstand gehören:


Mag. Anna Beata Kaniecka

Założyciel Stowarzyszenia  Szkoły Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Salzburgu (Gründerin des Vereins und der Polnischen Schule in Salzburg)

Mag. Anna Talik - Sekretarz Stowarzyszenia (Schriftführerin)

Dr. Eva Langelüddecke - Skarbnik Stowarzyszenia i lekarz szkolny (Kassierin und Schulärztin)

Mag. Aneta Lawrenc -Chrobak, Kontroler rachunkowy I Stowarzyszenia (Buchhaltungscontroller I)

Mag. Marek Chrobak, Kontroler rachunkowy II Stowarzyszenia (Buchhaltungscontroller II)
Szkoła Polska im. Ignacego  Jana Paderewskiego w Salzburgu

Rozwój naszych uczniów jest dla nas priorytetem, język polski w mowie i w piśmie bardzo dużym wyzwaniem. Kultura i tradycja polska jest naszą pasją. Jesteśmy dumni z wykwalifikowanej kadry, centralnej lokalizacji, nowoczesnego wyposażenia i indywidualnego podejścia do ucznia.

Polnische Schule Namens Ignace Jan Paderewski in Salzburg

Die Entwicklung unserer Schüler ist für uns eine Priorität, die polnische Sprache in Wort und Schrift ist eine sehr große Herausforderung. Die polnische Kultur und Tradition ist unsere Leidenschaft. Wir sind stolz auf unser qualifiziertes Personal, die zentrale Lage, die moderne Ausstattung und die individuelle Betreuung der Schüler.

Serdeczni i wykwalifikowani nauczyciele

Nasi nauczyciele są serdeczni, przyjacielscy, pomocni, kreatywni, bardzo zaangażowani w sprawy szkoły, dobrze nastawieni do ucznia oraz bardzo dobrze wykwalifikowani. Dzięki małej ilości uczniów w klasach, nauczyciele mają możliwość inywidualnego podejścia do każdego dziecka. Każdy nauczyciel, pracujący w naszej szkole posiada minimum dwie specjalizacje. Każdy nauczyciel zatrudniony w naszej szkole posługuje sie minimum trzema językami.

Freundliche und qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer

Freundliche und qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer

Unsere Lehrer sind herzlich, freundlich, hilfsbereit, kreativ, sehr engagiert in der Schule, gut eingestellt auf den Schüler und sehr gut qualifiziert. Dank der geringen Schülerzahl im Klassenzimmer haben die Lehrer die Möglichkeit, jedes Kind individuell anzusprechen. Jeder Lehrer, der an unserer Schule arbeitet, hat mindestens zwei Spezialisierungen. Jeder Lehrer, der in unserer Schule beschäftigt ist, spricht mindestens drei Sprachen.

Nauka przez zabawę

Lekcje przygotowywane są na bardzo wysokim poziomie, w oparciu o wykorzystanie najnowocześniejszych technik prowadzenia zajęć oraz materiałów dydaktycznych. Nauczyciele zwracją też uwagę na dobre samopoczucie naszych uczniów, dzieki temu szkoła ma niepowtarzalnie przyjazny klimat. Lekcje prowadzone są bardzo interesująco i zawierają dużo elementow zabawy. 


Spielerisch lernen

Der Unterricht wird auf einem sehr hohen Niveau mithilfe von modernster Techniken und Lehrmaterialien gestaltet. Die Lehrer achten auch auf das Wohlbefinden unserer Schüler, sodass die Schule eine einzigartige, freundliche Atmosphäre hat.              Der Unterricht wird auf eine sehr interessante und spielerische Weise durchgeführt.

Taniec polski/Rytmika

W naszej szkole dzieci mają możliwość zapoznania się z elementami tradycyjnych tańców polskich.  Poznają i uczą się polskich piosenek dla dzieci oraz uczestniczą w zabawach muzycznych, które kształtują poczucie rytmu.

Zajecia taneczno-rytmiczne przeplatane są zajęciami korekcyjnymi, zajeciami z elementami medytacji oraz Yogi.

Polnischer Tanz/Rhythmik

In unserer Schule haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit den Elementen der traditionellen polnischen Tänze vertraut zu machen. Sie lernen polnische Kinderlieder kennen und lernen und nehmen an Musikspielen teil, die das Rhythmusgefühl fördern.

Der Tanz- und Rhythmusunterricht wird durch die Gymnastik, Unterricht mit Elementen der Meditation und Yoga ergänzt.