Zapisuję swoje dziecko do 

Szkoły Polskiej Salzburg!


Formularz zapisu poniżej

                                                                                 Kliknij


Nasz hymn szkolny w wersji Rap


Kontakt

POLNISCHE  SCHULE  NAMENS IGNACE JAN PADEREWSKI IN  SALZBURG*

Polnischer Kulturverein Salzburg

(Pierwsza)

Szkoła Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Salzburgu

Rainerstraße 27, 7 piętro, 5020 Salzburg

+43(0)6641803951

POLUB NAS NA FB!  DZIĘKUJEMY!*RODO

Klauzula informacyjna
PIERWSZEJ SZKOŁY POLSKIEJ SALZBURG


1. Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie Kultury Polskiej Salzburg  (Polnischer Kulturverein Salzburg), Gabelsbergerstrasse 20/3, 5020 Salzburg, e-mail: szkola_polska_salzburg@yahoo.com

2. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb SPS i nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

3. Zgoda na przetwarzanie danych została wyrażona w czasie zapisania dziecka do SPS. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane podczas wypełniania kwestionariusza zgłoszeniowego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki.

4. Dane uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane są w celach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi.

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO*.

6. Za dodatkową zgodą, dane przetwarzane są w celu udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez SPS?

a) dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, itp.,
b) dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej, itp,
c) informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez SPS
d) informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia,
e) informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka i jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju,
f) informacje o wynikach ucznia w konkursach, wydarzeniach szkolnych, itp.,

g) wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń - za zgodą wyrażoną przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

Komu SPS przekazuje dane osobowe?
SPS przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych. Odbiorcami danych osobowych są m. in.:

a) Ministerstwo Edukacji Narodowej - poprzez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

b) Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez placówki dyplomatyczne w Austrii, wydające legitymacje uczniowskie,

c) organ prowadzący Szkołę - Polnischer Kulturverein Salzburg 

d) firma ubezpieczeniowa na podstawie wniosku zgłoszenia szkody,

e) inne podmioty na wniosek np. Sądu.

Jak długo SPS przechowuje dane?
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej (Polnischer Kulturverein Salzburg) oraz SPS przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z pkt 3 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[3] dla celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Jakie są Twoje prawa?
Masz prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
3) poprawienia lub sprostowania danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO[4]),
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
8) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych?
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: szkola_polska_salzburg@yahoo.com