de

Aktualności SPS/PKVS

 Możesz mieć całą naszą platformę edukacyjną tylko za 

49 Euro w 2024 roku!

ZAPRASZAMY!!!

SPS

PKVS


"Przymusowi Pracownicy z Pinzgau" to fascynująca książka autorstwa Aloisa Nußbaumera, która stanowi głęboką analizę historii przymusowych pracowników w regionie Pinzgau. Autor, posiadający doktorat nauk historycznych i komunikacji, przybliża czytelnikom nie tylko losy tych pracowników, ale także kontekst historyczny i społeczny ich działań.

Projekt związany z książką stanowi istotną część aktywności naukowej na Uniwersytecie Salzburskim, gdzie Alois Nußbaumer podjął się badań nad tym tematem. Jego prace wpisują się w szerszy kontekst europejskich studiów nad historią pracy przymusowej oraz ewolucją komunikacji w regionie. Poprzez swoje zaangażowanie w konferencje i dyskusje, autor przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat problematyki przymusowej pracy oraz jej wpływu na społeczeństwo.

Projekt ten nie tylko rzuca światło na dotychczas mało zbadane aspekty historii regionu Pinzgau, ale także stanowi cenny wkład w rozwój badań nad pracą przymusową i dynamiką społeczną w Europie. Uniwersytet Salzburski, będąc miejscem badań i refleksji nad tym tematem, wspiera inicjatywy badawcze takie jak ta, dążąc do lepszego zrozumienia i przekazu historii."Zwangsarbeiter aus Pinzgau" ist ein faszinierendes Buch von Alois Nußbaumer, das eine tiefgehende Analyse der Geschichte der Zwangsarbeiter in der Region Pinzgau darstellt. Der Autor, der einen Doktortitel in Geschichts- und Kommunikationswissenschaften besitzt, bringt den Lesern nicht nur die Schicksale dieser Arbeiter näher, sondern beleuchtet auch den historischen und sozialen Kontext ihres Handelns.

Das mit dem Buch verbundene Projekt ist ein bedeutender Bestandteil der wissenschaftlichen Aktivitäten an der Universität Salzburg, wo sich Alois Nußbaumer der Erforschung dieses Themas widmete. Seine Arbeit ist Teil eines breiteren europäischen Forschungskontexts zur Geschichte der Zwangsarbeit und zur Entwicklung der Kommunikation in der Region. Durch sein Engagement in Konferenzen und Diskussionen trägt der Autor dazu bei, das Verständnis für die Problematik der Zwangsarbeit und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu vertiefen.

Dieses Projekt wirft nicht nur Licht auf bisher wenig erforschte Aspekte der Geschichte der Region Pinzgau, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Erforschung der Zwangsarbeit und der sozialen Dynamik in Europa. Die Universität Salzburg unterstützt als Ort der Forschung und Reflexion zu diesem Thema Initiativen wie diese, um eine bessere Kenntnis und Vermittlung der Geschichte zu erreichen.

Dofinansowanie 

Polnischer Kulturvrein Salzburg otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2023".Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej
Kwota dotacji: 14.999, 97 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLNData zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r.
Zadanie publiczne pn. "Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej" polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych. 

Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski.

 • Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji
 • Kwota dotacji w 2023 r. : 1500 PLN
 • Kwota dotacji w 2024 r. : 1500 PLN
 • Data podpisania umowy: 12/09/2023 r.
 • Całkowita wartość zadania publicznego: 556 633,00 zł

Zadanie publiczne " Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji" polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

" Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023"
"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów"

Kochani, dziękujemy za postawienie nam kawy za naszą pracę i starania na rzecz Polonii w Austrii, w Salzburgu

Pomoc nam...

Poniżej możecie już zakupić nasz pierwszy kurs Deutsch A1 dla Polonii w promocyjnej cenie! Należy się zalogować, stworzyć swoje konto na naszej platformie, dokonać opłaty i gotowe!

Proszę wybrać - 

                Język niemiecki dla Polonii - Gramatyka A1 - kurs online

 "Publikacje radiowe wyrażają jedynie poglądy autora/ów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

Pomoc innym...

Szkoła Polska Salzburg jest za pokojem na świecie i wspiera jak może Ukrainę w tym trudnym czasie. Razem z Firmą SolidBau GmbH zorganizowaliśmy kilka transportów darów dla Ukrainy, a w szczególności dla domów dziecka w Kijowie.  Obecnie bierzemy udział w trzech innych projektach wspierających dzieci, młodzież i dorosłych z Ukrainy.

SPS 

Rada pedagogiczna SPS

Misja i Wizja Szkoły Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Salzburgu

Misja: Szkoła Polska im. I. J. Paderewskiego w Salzburgu dąży do szerzenia i umacniania polskiej tożsamości, kultury oraz wartości patriotycznych wśród uczniów. Naszym celem jest stworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego, które rozwija umiejętności intelektualne, społeczne i artystyczne, umożliwiając jednocześnie zachowanie korzeni i wspólnoty narodowej.

Wizja: Chcemy być nowoczesną placówką edukacyjną, w której harmonijnie łączą się tradycja i innowacja. Nasza szkoła ma być miejscem, gdzie uczniowie rozwijają się nie tylko jako kompetentne jednostki, ale także jako obywatele otwarci na dialog międzykulturowy. Pragniemy być liderem w nauczaniu języka polskiego, rozwijaniu świadomości historycznej oraz kształtowaniu postaw obywatelskich oraz umuzykalnianiu naszych polskich uczniów.

Kodeks Honorowy dla Nauczycieli SPS

 1. Pasja i Zaangażowanie: Nauczyciele zobowiązują się do przekazywania wiedzy z pasją i zaangażowaniem, inspirując uczniów do nauki i rozwoju.

 2. Szacunek dla Wartości: Nauczyciele szanują różnorodność poglądów i kultur, promując tolerancję oraz poszanowanie dla innych wartości i przekonań.

 3. Rozwój Osobisty: Nauczyciele dążą do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych i fachowej wiedzy, aby lepiej sprostać potrzebom uczniów.

 4. Sprawiedliwość i Równość: Nauczyciele traktują uczniów z uczciwością, sprawiedliwością i równością, niezależnie od ich pochodzenia, płci czy statusu społecznego.

 5. Współpraca i Komunikacja: Nauczyciele angażują się w efektywną współpracę z uczniami, rodzicami oraz kolegami z zespołu pedagogicznego. Komunikacja jest otwarta, zrozumiała i konstruktywna.

 6. Budowanie Pozytywnej Atmosfery: Nauczyciele starają się tworzyć atmosferę szacunku, wsparcia i bezpieczeństwa, sprzyjającą rozwojowi uczniów.

 7. Integrowanie Technologii: Nauczyciele korzystają z nowoczesnych technologii w edukacji, integrując je w sposób, który wspiera i ułatwia procesy nauczania i uczenia się.

 8. Zaangażowanie Społeczne: Nauczyciele angażują się w życie społeczności szkolnej i lokalnej, pełniąc rolę wzorca postawy obywatelskiej dla uczniów.

 9. Otwartość na Feedback: Nauczyciele są otwarci na konstruktywny feedback od uczniów, rodziców i kolegów, dążąc do stałego doskonalenia swojej pracy.

 10. Lojalność i Dbałość o Dobre Imię Szkoły: Nauczyciele reprezentują szkołę z lojalnością, dbając o jej dobre imię i reputację we wspólnocie lokalnej i międzynarodowej.


Mission und Vision der Polnischen Schule Namens I. J. Paderewski in Salzburg

Mission: Die Polnische Schule Namens I. J. Paderewski in Salzburg strebt danach, die polnische Identität, Kultur und patriotische Werte unter den Schülern zu verbreiten und zu stärken. Unser Ziel ist es, eine inspirierende Lernumgebung zu schaffen, die intellektuelle, soziale und künstlerische Fähigkeiten entwickelt und gleichzeitig die Bewahrung der Wurzeln und nationalen Gemeinschaft ermöglicht.

Vision: Wir wollen eine moderne Bildungseinrichtung sein, in der Tradition und Innovation harmonisch miteinander verschmelzen. Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem Schüler sich nicht nur als kompetente Individuen entwickeln, sondern auch als Bürger, die offen für interkulturellen Dialog sind. Wir streben danach, führend im Unterricht der polnischen Sprache, der Entwicklung historischen und musischen Bewusstseins und der Förderung bürgerschaftlicher Haltungen zu sein.

Ehrenkodex für SPS - Lehrer

 1. Leidenschaft und Engagement: Lehrer verpflichten sich, Wissen mit Leidenschaft und Engagement zu vermitteln und die Schüler zur Lernbereitschaft und persönlichen Entwicklung zu inspirieren.

 2. Respekt für Werte: Lehrer respektieren Vielfalt in Meinungen und Kulturen, fördern Toleranz und Respekt für verschiedene Werte und Überzeugungen.

 3. Persönliche Entwicklung: Lehrer streben nach kontinuierlicher Verbesserung ihrer pädagogischen Fähigkeiten und fachlichen Kenntnisse, um den Bedürfnissen der Schüler besser gerecht zu werden.

 4. Gerechtigkeit und Gleichheit: Lehrer behandeln die Schüler fair, gerecht und gleich, unabhängig von ihrer Herkunft, Geschlecht oder sozialen Status.

 5. Zusammenarbeit und Kommunikation: Lehrer engagieren sich in effektiver Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und Kollegen im Lehrteam. Die Kommunikation ist offen, verständlich und konstruktiv.

 6. Aufbau einer positiven Atmosphäre: Lehrer bemühen sich um eine Atmosphäre des Respekts, der Unterstützung und Sicherheit, die die Entwicklung der Schüler fördert.

 7. Integration von Technologie: Lehrer nutzen moderne Technologien im Unterricht und integrieren sie auf eine Weise, die den Lern- und Lehrprozess unterstützt und erleichtert.

 8. Gesellschaftliches Engagement: Lehrer engagieren sich im schulischen und lokalen Gemeinschaftsleben und übernehmen eine Vorbildfunktion für bürgerschaftliches Verhalten für die Schüler.

 9. Offenheit für Feedback: Lehrer sind offen für konstruktives Feedback von Schülern, Eltern und Kollegen und streben danach, ihre Arbeit ständig zu verbessern.

 10. Loyalität und Pflege des guten Rufs der Schule: Lehrer repräsentieren die Schule mit Loyalität und tragen dazu bei, ihren guten Ruf in der lokalen und internationalen Gemeinschaft zu bewahren.


Dlaczego  Polska  Szkoła  Salzburg?

 Warum Polnische Schule Salzburg? 

Ponieważ dzieci kochają swoją małą Polskę!

                             Weil die Kinder ihr kleines Polen lieben!  

       Cudowni, wykwalifikowani wychowawcy i nauczyciele. Nauka przez zabawę

i rożnorodne, aktywne metody nauczania oraz innowacje. Rodzinna atmosfera oraz imprezy dla dzieci. 

                          Wasze dziecko nie będzie mogło doczekać się ...piątku i soboty!


Wunderbare, qualifizierte Pädagogen und Lehrer. Spielerisches Lernen, verschiedene aktive Lehrmethoden, Innovationen, familiäre Atmosphäre und Veranstaltungen für Kinder.

Euer Kind wird den... Freitag und Samstag nicht erwarten können!


Serdeczni nauczyciele

Nasi nauczyciele oprócz ogromnej wiedzy, posiadają jeszcze większe serca i pasję.  Lekcje języka polskiego, historii z geografią Polski, prewencji, tańca oraz literatury polskiej dla najmłodszych są ciekawe i bardzo różnorodne. 

Uwaga! Dziecko może nie chcieć  wyjść z lekcji lub być smutne z powodu nieobecności w szkole!

      Herzliche Lehrer

Unsere Lehrer besitzen neben ihrem umfangreichen Wissen auch noch sehr großes Herz und Leidenschaft. Der Unterricht in Polnisch, Geschichte und polnischer Geografie, Prävention, Tanz und polnischer Literatur für die Kleinsten ist interessant und sehr vielfältig. 

 Achtung: Ihr Kind wird vielleicht den Unterricht nicht verlassen wollen oder es wird traurig sein, weil es die Schule nicht besucht!


Nauka przez zabawę

Wszystkie wprowadzane treści przyswajane są poprzez zabawę oraz interaktywne, ciekawe zadania i prezentacje przygotowywane na bieżąco przez nauczycieli. To lekcje marzeń!

Uwaga! Dziecko może zakochać się w naszej szkole!

Spielerisch lernen

Alle eingeführten Inhalte werden durch spielerische und interaktive, interessante Aufgaben und Präsentationen erworben, die von den Lehrern laufend vorbereitet werden. Das sind traumhafte Lernstunden!

Achtung: Ein Kind kann sich in unsere Schule verlieben!

Taniec/Rytmika/Korektywa

Prowadzimy zajęcia z tańca tradycyjnego, polskiego oraz rytmiki. Uczniowie poznają również elementy Yogi oraz elementy medytacji. Na zajęciach korekcyjnych przeprowadzamy diagnozę korekcyjną postawy.

Uwaga! Po zajeciach można zaobserwować szczeście na twarzy dziecka! - Wstrzymane do odwołania!

Tanz/Rhythmik

Wir bieten Kurse in traditionellem Tanz, polnischem Tanz und Rhythmik an. Die Schüler erlernen zudem auch Elemente von Yoga und Meditation. Im Gymnastikunterricht diagnostizieren und korrigieren wir die Haltungsfehler. 

Achtung: Nach dem Unterricht können Sie das Glück auf dem Gesicht des Kindes beobachten! - Zur Zeit Angehalten!


Zajęcia z prewencji - zawieszone

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z prewencji dla najstarszej grupy. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga szkolnego. Uczniowie zapoznają się z tematyką zdrowego odżywiania, profilaktyką zdrowia, stosunków międzyludzkich oraz ochrony środowiska.

Uwaga! Zajęcia mocno rowijające wiedzę ogólną dziecka!

       Präventionskurse

In unserer Schule gibt es Vorbeugungskurse für die älteste Gruppe. Der Unterricht wird von einer Schulpädagogin geleitet. Die Schüler lernen in diesen Kursen vieles zu Themen: gesunde Ernährung, Gesundheitsvorsorge, zwischenmenschliche Beziehungen und Umweltschutz.

Achtung! Lehrveranstaltungen die das Allgemeinwissen des Kindes stark fördern! - Zur Zeit Angehalten!

Czytanki bajanki dla grupy przedszkolaków

Na tych zajęciach dzieci zapoznawane są z polską literaturą dziecięcą, połączoną z zajęciami kreatywności. Teksty czytane są na głos, dzieci sluchając, zadają pytania, a następnie tworzą projekty związane z tematem lekcji. Używamy do tego wszystkich możliwych technik kreacji.

Uwaga! Zajęcia bardzo mocno rozwijające myślenie przestrzenne!

Märchenlesung für Vorschulgruppen

Während dieses Unterrichts werden die Kinder mit der polnischen Kinderliteratur vertraut gemacht, die mit kreativen Aktivitäten verknöpft wird. Die Texte werden vorgelesen und die Kinder hören zu, stellen Fragen und erstellen dann Projekte zum Thema. Dabei setzen wir alle möglichen kreativen Techniken ein.

Achtung! Lernstunden, die das räumliche Denken sehr stark fördern!

Grupa żłobkowa BEBE - zawieszona 

Grupa wspierająca rozwój dziecka w wieku 0-2. Zajęcia prowadzone są przez 1 h razem z rodzicem lub opiekunem. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na wspólną integrację z dzieckiem, rozwinięcie poczucia rytmu oraz muzykalności maluszka. 

Uwaga! Świetna adaptacja dziecka przed przedszkolem, czy żłobkiem.

      Krabbelgruppe BEBE

Eine Gruppe, die die Entwicklung eines Kindes im Alter von 0-2 Jahren unterstützt. Die Kurse werden 1 Stunde lang zusammen mit einem Elternteil oder einem Vormund geführt. Während des Unterrichts wird besonderer Wert auf die gemeinsame Integration mit dem Kind, die Entwicklung des Rhythmusgefühls und der Musikalität des Kleinen gelegt.

Achtung: Sehr gut für die Vorbereitung des Kindes auf den Kindergarten oder die Krippe.

 

Muzyka

Muzykobajanie

Zajęcia bardzo rozwijające wrażliwość dziecka, oraz myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię. Uczniowie uczą się razdzić sobie z emocjami. Pokonują lęki i blokady wewnętrzne. Zapoznają się z instrumentarium Orff'a.

Uwaga: Wasze dziecko umie radzić sobie ze swoimi emocjami. umie je nazwać i zmienić.

Musikerzählen

In diesen Kursen werden die Sensibilität, das abstrakte Denken und die Fantasie des Kindes gefördert. Die Schüler lernen in ihnen mit Emotionen umzugehen. Sie überwinden dadurch Ängste und innere Blockaden. Sie lernen die Instrumente von Orff kennen.

Achtung: Ihr Kind kann mit seinen Emotionen umgehen. Es weiß, wie man sie benennt und ändert.

Chór - "Manru" - zawieszony

Lekcje fortepianu po polsku - "Menuet"

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły i nie tylko. Nauka polskich piosenek i polskich tekstów.

Uwaga: Można zaobserwować rozwój słuchu, lepszą integrację, lepszą koncentrację dziecka.

Chor /Klavierunterricht auf Polnisch

Außerschulische Veranstaltungen für alle Schüler unserer Schule und für andere. Man lernt hier polnische Lieder und Texte kennen.

Achtung: Es kann die Entwicklung des Hörvermögens, eine bessere Integration, eine bessere Konzentration des Kindes beobachtet werden.


         

Dyrektor szkoły  (założyciel)

Prezes Stowarzyszenia 

Polnischer Kulturverein SalzburgOrganizacja i zarządzanie PKVS/SPS

JPJO

Coaching i doradztwo psychologiczne

Skarbonka Paderewskiego

Język polski, gr.  D

Spotkania z sukcesem, gr.  D

Audycja radiowa Ptasie Radio i Psychologia wzrostu


mag. mag. lic. Anna Beata Kaniecka


Język polski

GRUPA  A, B, C, D


Lider zespołu języka polskiego, "Słownik polsko@polski z Prof. J. Miodkiem" 

Dyrektor pedagogiczny

Czytelnia Polska

mgr Anna Talik

oraz

mag. Jolanta Nodzykowska - Honorowy nauczyciel wspomagający Szkołę Polską w Salzburgu


Lekcje fletu i fortepianu

 Muzyka polska, WOK Koncerty

Konkursy historyczne

Konkursy geograficzne

mag Aleksandra Pechytiak


dodatkowo

mag. Marzena Romanowska - Historia Polski - Honorowy nauczyciel wspomagający Szkołę Polską w Salzburgu

Die Psychologie des Wachstums Salzburg- Radio dla dorosłych!

Psychologia wzrostu

PKVS prowadzi audycję radiową w każdą pierwszą środę miesiąca, o godz. 20.00 w Radiofabrik Salzburg!

Zapraszamy do słuchania nas! Audycję prowadzi Anna B. Kaniecka. Asystenturę wolontariacką świadczy Antonia Sophia Iwańska.Sekretarz Stowarzyszenia PKVS

mgr  Anna Talik

Lekcje fortepianu 

Mag. Mateusz Duda 

Absolwent 

Royal Academy of London

oraz Mozarteum Salzburg


Zapraszamy bardzo serdecznie na indywidualne lekcje fortepianu w języku polskim. 

Grupa Bebe

Zawieszona


lic Sylwia Vesélovska

Specjalista nauczania wczesnoszkolnego.


Vogelradio - Ptasie Radio Salzburg- Radio dla dzieci!

Szkoła Polska Salzburg prowadzi audycję radiową w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 10.06 i drugą środę miesiąca, o godz. 14.06 w Radiofabrik Salzburg!

Zapraszamy do słuchania nas! Audycję prowadzi Anna B. Kaniecka. Asystenturę wolontariacką świadczy Antonia Sophia Iwańska.


" Projekt współfinansowany jest ze środków KPRM z obszaru: Media Polonijne
Zadania: Świat opisany po polsku - wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2023 roku. Działanie: Polskie radio dzieciom - "Vogelradio - Ptasie radio" - Polskie Stowarzyszenie Kulturalne w Salzburgu."

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

 

 "Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023Profesor Jan Miodek

Honorowy Patron Szkoły Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Salzburgu


Jan Franciszek Miodek (ur. 7 czerwca 1946 w Tarnowskich Górach) - polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Jako członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN od 1996 r., czyli od początku jej istnienia, jest współodpowiedzialny m.in. za wszystkie uchwały ortograficzne Rady. Popularyzator wiedzy o języku, znany szczególnie jako autorytet normatywny w dziedzinie języka polskiego.

Od 1968 prowadzi cotygodniową rubrykę językową Rzecz o języku ("Słowo Polskie", obecnie "Gazeta Wrocławska"). Jest twórcą i prezenterem programów telewizyjnych: Ojczyzna polszczyzna (1987-2007, cotygodniowy) i Słownik polsko@polski (od 2009, cotygodniowy).

Lekarz szkolny

Skarbnik Stowarzyszenia PKVS

Dr. Eva Langgelüddecke

Pyszna kawa

"U Ignacego/Chez Ignace"

Odwiedzając naszą szkołę, będziesz miał okazję napić się pysznej kawy przy serdecznej rozmowie o potrzebach twojego dziecka.

Uwaga: Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów.

 Köstlicher Kaffee

"Chez Ignace"

Beim Besuch unserer Schule, haben Sie die Möglichkeit eine Tasse Kaffee bei einem herzlichen Gespräch über die Bedürfnisse Ihres Kindes zu genießen.

Achtung: Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin.

Poczekalnia

Możliwość krótkiego zaczekania przed odbiorem przy kawie na swoją pociechę 

i rozmowy w języku polskim.

Możliwość poczytania polskich książek.

UWAGA - Świadczenia i pomoc dla Polaków od Stowarzyszenia odbywają się za symboliczną opłatę lub  Mitgliedsbeitrag 

Rozwiązujemy problemy Polaków na emigracji!

Leistungen unterschiedlicher Natur und Unterstützung für Polen durch den Verein

Wir lösen Probleme der im Exil lebenden Polen!

Tłumaczenia dokumentów

Prowadzimy pomoc w zakresie tłumaczenia dokumentów oraz załatwiania spraw urzędowych.

Die Übersetzung von Dokumenten

Wir unterstützen Sie bei der Übersetzung von Dokumenten und beim Erledigen von behördlichen Angelegenheiten.


Sprawy urzędowe i doradztwo

Pomagamy w sprawach związanych z zatrudnieniem i rozliczeniem podatku w Austrii.

Behördengänge und Beratung

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um die Beschäftigung und Abrechnung in Österreich.

Informacje oraz porady dotyczące życia, pracy dla Polaków, przesiedlających się do Austrii lub Niemiec

Służymy radą i pomocą wszystkim Polakom, którzy chcieliby przesiedlić się z Polski do Austrii lub do Niemiec. Pomagamy w wyborze szkoły dla dzieci.

Informationen und Ratschläge zum Leben, Arbeiten für Polen, die nach Österreich oder Deutschland ziehen wollen.

Wir bieten Beratung und Unterstützung für alle Polen an, die von Polen nach Österreich oder Deutschland ziehen wollen.               Wir helfen Ihnen auch bei der Schulwahl für die Kinder.

Jak wygląda plan lekcji? Wie sieht der Stundenplan aus?

Galeria fotografii

Fotogalerie

KONTAKT

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji

Kwota dotacji: 7847,50 PLN w 2022 r.

Całkowita wartość zadania publicznego:  267 010,30 PLN

Zadanie publiczne " Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze i Francji" polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Informujemy, że Polnischer Kulturverein Salzburg otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2022".

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku - wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku

Kwota dotacji: 16.200 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 773 833,81 zł

Zadanie publiczne pn. "Świat opisany po polsku - wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku" polega na dofinansowaniu bieżącego utrzymania tytułów prasowych, audycji radiowych, telewizji internetowych oraz mediów internetowych, ich modernizacji i rozwoju, a także pomoc w ich profesjonalizacji.

"Projekt "DLA NIEPODLEGŁOŚCI - kontynuacja" jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022"  

ADRESY  DO  KORESPONDENCJI:

Adressen zur Korespondenz 

Polnischer Kulturverein Salzburg

Szkoła Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Salzburgu

Rainerstraße 27, 5020 Salzburg, ÖSTERREICH

szkola_polska_salzburg@yahoo.com

https://www.facebook.com/polnischerkulturvereinsalzburg/

Adresse der Schule


ADRES  SZKOŁY:

Adresse der Schule

Rainerstraße 27, 7. Stock, 5020 Salzburg, Österreich

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Karl-Höller-Straße 2, Stiege 1, Top 3.07, 5020 Salzburg

TELEFON:

+43 (0) 6641803951

WSPÓŁPRACA :  

"Projekt jest współfinansowany ze środków Ambasady RP w Wiedniu"   

"Projekt współfinansowany jest przez  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów" 

Projekt współfinansowany jest ze środków "Stowarzyszenia Wolność i Demokracja"                                                       

We współpracy z:

In Zusammenarbeit mit:

                            Verein Viele gGmbH

                            Ambasada RP w Wiedniu 

                            Słownik Polsko@Polski z Profesorem J. Miodkiem

                            Radiofabrik Salzburg

Patronat honorowy: 

Profesor Jan Miodek, Słownik Polsko@polski TVP Polonia

KONSULAT  HONOROWY  RP w Salzburgu

Sponsorzy:

SOLID BAU GmbH, Hauptstrasse 1/1, 5112 Lamprechthausen, Austria

Fa. Veselovski, SEGAFREDO ESPRESSO DESIGNER OUTLET SALZBURG, Kasernenstraße 1 , Wals-Himmelreich 507

Mag. Anna Beata Kaniecka 


Jeżeli macie Państwo pomysły, które chcielibyście zrealizować, zapraszamy bardzo serdecznie do współpracy!

Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein, wenn Sie Ideen haben, die Sie unbedingt gerne umsetzen möchten!
 "Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022" 

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów". 

Audycja Radiowa Ptasie Radio - Vogelradio i portal internetowy https://www.polnischeschule- salzburg.at/ realizowanego w ramach zadania publicznego "Pomoc Polonii i Polakom za granicą" finansowanego ze środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zwaną dalej KPRM) w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą w 2022 roku,