Opłaty szkolne

Opłaty szkolne za rok 2019/2020

                                      IBAN AT 86 2040 4000 4223 0854   Salzburger Sparkasse 

                           Polnischer Kulturverein Salzburg, Gabelsbergerstrasse 20/3, 5020 Salzburg

Das Schulgeld 
Das Schulgeld für 2019/202020

cena/ miesiąc

Wpisowe roczne w 2019 r.

uiszczane za rok szkolny z góry

Einschreibungsgebühren für das ganze Schuljahr

90 €

Opłata miesięczna - wszystkie grupy*

Monatsgebühr - alle Gruppen*

uiszczane za 3 miesiące z góry (01-02-03, 04-05-06, 09-10-11 + 12)

*Grupa żłobkowa - 20 Eur (marzec- czerwiec 2019) - UWAGA! PROMOCJA!!!

39 €

Opłata miesięczna dla rodzeństw

druga osoba w rodzinie

Monatsgebühr für Geschwister

zweite Person in der Familie

36 €

Opłata mięsieczna dla rodzeństw

trzecia osoba w rodzinie

Monatsgebühr für Geschwister

dritte Person in der Familie

34 €

Opłata za lekcję idywidualną - 45 min

Obowiązuje zgłoszenie się na listę

Preis für den Einzelunterricht - 45 Min.

Die Eintragung in die Liste ist obligatorisch.

14,90€

Opłata za chór 

Na lekcje chóru w języku polskim, zapraszamy również dzieci i młodzież spoza szkoły

Chorgebühr

Für den Chorunterricht auf Polnisch laden wir auch Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule ein.

5 €

*Czesne nie jest zwracane, jeśli dziecko nie jest obecne na zajęciach.

*Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej, na miesiac przed rezygnacją. Ani opłata wpisowa, ani czesne  nie podlega zwrotowi.w tym przypadku.


  Opłaty roczne dla czlonków Stowarzyszenia*/ Mitgliedsbeitrag  45 Eur

                        Dziękujemy również bardzo serdecznie za wszelkie datki/wpłaty na rozwój Stowarzyszenia!

                                        Zapraszamy polskie Fundacje i Stowarzyszenia do współpracy!

                                       IBAN AT 86 2040 4000 4223 0854 Salzburger Sparkasse

                                                    Polnischer Kulturverein Salzburg, Gabelsbergerstrasse 20/3, 5020 Salzburg


  • Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna uczestnicząca w zarządzaniu Polnischer Kulturverein Salzburg.
  • O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata.
  • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością szkoły SPS lub stowarzyszenia PKVS, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
  • Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zgłasza zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.