UWAGA! MAŁE  ZMIANY!

Opłaty szkolne

Opłaty szkolne za rok 2020/2021

                                      IBAN AT 86 2040 4000 4223 0854   Salzburger Sparkasse 

                           Polnischer Kulturverein Salzburg, Gabelsbergerstrasse 20/3, 5020 Salzburg

Das Schulgeld 
Das Schulgeld für 2020/2021

cena/ miesiąc

Wpisowe jednorazowe  w 2020/2021

Einschreibungsgebühren

99 €

Opłata roczna jednorazowa  - wszystkie grupy*

Jahresgebühr - alle Gruppen*

390 €

Lub opłata miesięczna - wszystkie grupy*

Monatsgebühr - alle Gruppen*

uiszczane za 3 miesiące z góry

*Grupa żłobkowa - tylko jednorazowe wpisowe

39,99 €

Opłata roczna jednorazowa - wszystkie grupy*

Jahresgebühr - alle Gruppen*

360 €

Lub opłata miesięczna dla rodzeństw

druga osoba w rodzinie

Monatsgebühr für Geschwister

zweite Person in der Familie

36,99€

Opłata roczna jednorazowa - wszystkie grupy*

Jahresgebühr - alle Gruppen*

340 €

lub opłata mięsieczna dla rodzeństw

trzecia osoba w rodzinie

Monatsgebühr für Geschwister

dritte Person in der Familie

34,99 €

Opłata za lekcję idywidualną - 30 min

Obowiązuje zgłoszenie się na listę

Preis für den Einzelunterricht - 30 Min.

Die Eintragung in die Liste ist obligatorisch.

30 €

Opłata za chór dla dorosłych - Składka członkowska*

Chorgebühr- Miedliegdsbeitrag

Für den Chorunterricht auf Polnisch laden wir auch Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule ein.

Świetlica - opłata członkowska* jednorazowo za  cały Rok szkolny

2 h co sobota, kiedy odbywają się zajęcia - /Zawieszone/

45 €

UWAGA
*Czesne nie jest zwracane, jeśli dziecko nie jest obecne na zajęciach.

*Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej, na miesiac przed rezygnacją. Ani opłata wpisowa, ani czesne  nie podlega zwrotowi.w tym przypadku.


                            Składki członkowskie*/ Mitgliedsbeitrag  45 Eur

                        Dziękujemy również bardzo serdecznie za wszelkie datki/wpłaty na rozwój Stowarzyszenia!

                                                           Zapraszamy również sponsorów do współpracy!

                                       IBAN AT 86 2040 4000 4223 0854 Salzburger Sparkasse

                                                    Polnischer Kulturverein Salzburg, Gabelsbergerstrasse 20/3, 5020 Salzburg


  • Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna uczestnicząca w zarządzaniu Polnischer Kulturverein Salzburg.
  • O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata.
  • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością szkoły SPS lub stowarzyszenia PKVS, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykreśleniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
  • Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz z uzasadnieniem zgłasza zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.