Dlaczego  Polska  Szkoła  Salzburg?

                            Warum Polnische Schule Salzburg? 

Ponieważ dzieci kochają swoją małą Polskę!

                             Weil die Kinder ihr kleines Polen lieben!  

       Cudowni, wykwalifikowani wychowawcy i nauczyciele. Nauka przez zabawę

i rożnorodne, aktywne metody nauczania, innowacje. Rodzinna atmosfera oraz imprezy dla dzieci. 

                          Wasze dziecko nie będzie mogło doczekać się ...soboty!


Wunderbare, qualifizierte Pädagogen und Lehrer. Spielerisches Lernen, verschiedene aktive Lehrmethoden, Innovationen, familiäre Atmosphäre und Veranstaltungen für Kinder.

Euer Kind wird den... Samstag nicht erwarten können!


Serdeczni nauczyciele

Nasi nauczyciele oprócz ogromnej wiedzy, posiadają jeszcze większe serca i pasję.  Lekcje języka polskiego, historii z geografią Polski, prewencji, tańca oraz literatury polskiej dla najmłodszych są ciekawe i bardzo różnorodne. 

Uwaga! Dziecko może nie chcieć  wyjść z lekcji lub być smutne z powodu nieobecności w szkole!

      Herzliche Lehrer

Unsere Lehrer besitzen neben ihrem umfangreichen Wissen auch noch sehr großes Herz und Leidenschaft. Der Unterricht in Polnisch, Geschichte und polnischer Geografie, Prävention, Tanz und polnischer Literatur für die Kleinsten ist interessant und sehr vielfältig. 

 Achtung: Ihr Kind wird vielleicht den Unterricht nicht verlassen wollen oder es wird traurig sein, weil es die Schule nicht besucht!


Nauka przez zabawę

Wszystkie wprowadzane treści przyswajane są poprzez zabawę oraz interaktywne, ciekawe zadania i prezentacje przygotowywane na bieżąco przez nauczycieli. To lekcje marzeń!

Uwaga! Dziecko może zakochać się w naszej szkole!

Spielerisch lernen

Alle eingeführten Inhalte werden durch spielerische und interaktive, interessante Aufgaben und Präsentationen erworben, die von den Lehrern laufend vorbereitet werden. Das sind traumhafte Lernstunden!

Achtung: Ein Kind kann sich in unsere Schule verlieben!

Taniec/Rytmika/Korektywa

Prowadzimy zajęcia z tańca tradycyjnego, polskiego oraz rytmiki. Uczniowie poznają również elementy Yogi oraz elementy medytacji. Na zajęciach korekcyjnych przeprowadzamy diagnozę korekcyjną postawy.

Uwaga! Po zajeciach można zaobserwować szczeście na twarzy dziecka!

Tanz/Rhythmik

Wir bieten Kurse in traditionellem Tanz, polnischem Tanz und Rhythmik an. Die Schüler erlernen zudem auch Elemente von Yoga und Meditation. Im Gymnastikunterricht diagnostizieren und korrigieren wir die Haltungsfehler. 

Achtung: Nach dem Unterricht können Sie das Glück auf dem Gesicht des Kindes beobachten!


Zajęcia z prewencji

W naszej szkole prowadzone są zajęcia z prewencji dla najstarszej grupy. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga szkolnego. Uczniowie zapoznają się z tematyką zdrowego odżywiania, profilaktyką zdrowia, stosunków międzyludzkich oraz ochrony środowiska.

Uwaga! Zajęcia mocno rowijające wiedzę ogólną dziecka!

       Präventionskurse

In unserer Schule gibt es Vorbeugungskurse für die älteste Gruppe. Der Unterricht wird von einer Schulpädagogin geleitet. Die Schüler lernen in diesen Kursen vieles zu Themen: gesunde Ernährung, Gesundheitsvorsorge, zwischenmenschliche Beziehungen und Umweltschutz.

Achtung! Lehrveranstaltungen die das Allgemeinwissen des Kindes stark fördern!

Czytanki bajanki dla grupy przedszkolaków

Na tych zajęciach dzieci zapoznawane są z polską literaturą dziecięcą, połączoną z zajęciami kreatywności. Teksty czytane są na głos, dzieci sluchając, zadają pytania, a następnie tworzą projekty związane z tematem lekcji. Używamy do tego wszystkich możliwych technik kreacji.

Uwaga! Zajęcia bardzo mocno rozwijające myślenie przestrzenne!

Märchenlesung für Vorschulgruppen

Während dieses Unterrichts werden die Kinder mit der polnischen Kinderliteratur vertraut gemacht, die mit kreativen Aktivitäten verknöpft wird. Die Texte werden vorgelesen und die Kinder hören zu, stellen Fragen und erstellen dann Projekte zum Thema. Dabei setzen wir alle möglichen kreativen Techniken ein.

Achtung! Lernstunden, die das räumliche Denken sehr stark fördern!

Grupa żłobkowa BEBE

Grupa wspierająca rozwój dziecka w wieku 0-2. Zajęcia prowadzone są przez 1 h razem z rodzicem lub opiekunem. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na wspólną integrację z dzieckiem, rozwinięcie poczucia rytmu oraz muzykalności maluszka. 

Uwaga! Świetna adaptacja dziecka przed przedszkolem, czy żłobkiem.

      Krabbelgruppe BEBE

Eine Gruppe, die die Entwicklung eines Kindes im Alter von 0-2 Jahren unterstützt. Die Kurse werden 1 Stunde lang zusammen mit einem Elternteil oder einem Vormund geführt. Während des Unterrichts wird besonderer Wert auf die gemeinsame Integration mit dem Kind, die Entwicklung des Rhythmusgefühls und der Musikalität des Kleinen gelegt.

Achtung: Sehr gut für die Vorbereitung des Kindes auf den Kindergarten oder die Krippe.

 

Muzyka

Muzykoterapia

Zajęcia bardzo rozwijające wrażliwość dziecka, oraz myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię. Uczniowie uczą się razdzić sobie z emocjami. Pokonują lęki i blokady wewnętrzne. Zapoznają się z instrumentarium Orff'a.

Uwaga: Wasze dziecko umie radzić sobie ze swoimi emocjami. umie je nazwać i zmienić.

Musiktherapie

In diesen Kursen werden die Sensibilität, das abstrakte Denken und die Fantasie des Kindes gefördert. Die Schüler lernen in ihnen mit Emotionen umzugehen. Sie überwinden dadurch Ängste und innere Blockaden. Sie lernen die Instrumente von Orff kennen.

Achtung: Ihr Kind kann mit seinen Emotionen umgehen. Es weiß, wie man sie benennt und ändert.

Chór - "Manru"

Lekcje fortepianu po polsku - "Menuet"

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły i nie tylko. Nauka polskich piosenek i polskich tekstów.

Uwaga: Można zaobserwować rozwój słuchu, lepszą integrację, lepszą koncentrację dziecka.

Chor /Klavierunterricht auf Polnisch

Außerschulische Veranstaltungen für alle Schüler unserer Schule und für andere. Man lernt hier polnische Lieder und Texte kennen.

Achtung: Es kann die Entwicklung des Hörvermögens, eine bessere Integration, eine bessere Konzentration des Kindes beobachtet werden.


Czytanki bajanki

Polska literatura dziecięca

Prewencja

Pedagog szkolny

BA. Sylwia Vesélovska

Język polski

Leader zespołu języka polskiego

"Słownik polsko@polski z Prof. J. Miodkiem"

mag. Anna Talik

mag. Jolanta Nodzykowska - Honorowy nauczyciel wspomagający Szkołę Polską w Salzburgu

Wiedza o Polsce

mag. Anna Talik

          Historia Polski

mag. Marzena Romanowska - Historia Polski - Honorowy nauczyciel wspomagający Szkołę Polską w Salzburgu

Muzyka polska

Chór polski

Fortepian


mag. Patrycja Gamża

Lekcje gitary w języku polskim

Koncerty gitarowe


mag. Radosław Wieczorek

          Dyrektor szkoły

JPJO A, B, C

Coaching i doradztwo psychologiczne

Skarbonka Paderewskiegomag. Anna Beata Kaniecka

Miła atmosfera

Miła atmosfera i serdeczność.

Możliwość poznania się z rodakami.

Profesor Jan Miodek

Honorowy Patron Szkoły Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Salzburgu

Lekarz szkolny

Dr. Eva Langelüddecke

Pyszna kawa

"U Ignacego/Chez Ignace"

Odwiedzając naszą szkołę, będziesz miał okazję napić się pysznej kawy przy serdecznej rozmowie o potrzebach twojego dziecka.

Uwaga: Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów.

 Köstlicher Kaffee

"Chez Ignace"

Beim Besuch unserer Schule, haben Sie die Möglichkeit eine Tasse Kaffee bei einem herzlichen Gespräch über die Bedürfnisse Ihres Kindes zu genießen.

Achtung: Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin.

Poczekalnia

Możliwość krótkiego zaczekania przed odbiorem przy kawie na swoją pociechę i rozmowy w języku polskim.

Świadczenia i pomoc dla Polaków od Stowarzyszenia

Rozwiązujemy problemy Polaków na emigracji!

Leistungen unterschiedlicher Natur und Unterstützung für Polen durch den Verband

Wir lösen Probleme der im Exil lebenden Polen!

Tłumaczenia dokumentów

Prowadzimy pomoc w zakresie tłumaczenia dokumentów oraz załatwiania spraw urzędowych.

Die Übersetzung von Dokumenten

Wir unterstützen Sie bei der Übersetzung von Dokumenten und beim Erledigen von behördlichen Angelegenheiten.


Sprawy urzędowe i doradztwo

Pomagamy w sprawach związanych z zatrudnieniem i rozliczeniem podatku w Austrii.

Behördengänge und Beratung

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen rund um die Beschäftigung und Abrechnung in Österreich.

Informacje oraz porady dotyczące życia, pracy dla Polaków, przesiedlających się do Austrii lub Niemiec

Służymy radą i pomocą wszystkim Polakom, którzy chcieliby przesiedlić się z Polski do Austrii lub do Niemiec. Pomagamy w wyborze szkoły dla dzieci.

Informationen und Ratschläge zum Leben, Arbeiten für Polen, die nach Österreich oder Deutschland ziehen wollen.

Wir bieten Beratung und Unterstützung für alle Polen an, die von Polen nach Österreich oder Deutschland ziehen wollen.               Wir helfen Ihnen auch bei der Schulwahl für die Kinder.

Jak wygląda plan lekcji? Wie sieht der Stundenplan aus?

Galeria fotografii

Fotogalerie

KONTAKT

ADRESY  DO  KORESPONDENCJI:

Adressen zur Korespondenz 

Polnischer Kulturverein Salzburg

Szkoła Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Salzburgu

Gabelsbergerstrasse 20/3, 5020 Salzburg

szkola_polska_salzburg@yahoo.com

ADRES  SZKOŁY:

Adresse der Schule

Rainerstraße 27, 7 piętro, 5020 Salzburg

TELEFON:

+43 (0) 6641803951

WSPÓŁPRACA :  

"Projekt jest współfinasowany ze środków Ambasady RP w Wiedniu"                                                                     

In Zusammenarbeit mit 

                            Verein Viele gGmbH

                            Ambasada RP w Wiedniu 

                            Słownik Polsko@Polski z Profesorem J. Miodkiem

                            Radiofabrik Salzburg

Patronat honorowy: 

Profesor Jan Miodek, Słownik Polsko@polski TVP Polonia

KONSULAT  HONOROWY  RP w Salzburgu

Sponsorzy:

SOLID BAU GmbH, Hauptstrasse 1/1, 5112 Lamprechthausen, Austria

Fa. Veselovski, SEGAFREDO ESPRESSO DESIGNER OUTLET SALZBURG, Kasernenstraße 1 , Wals-Himmelreich 5073

Jeżeli macie Państwo pomysły, które chcielibyście zrealizować, zapraszamy bardzo serdecznie do współpracy!

Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein, wenn Sie Ideen haben, die Sie unbedingt umsetzen möchten!